• juny

    28

    2021
  • 504
  • 0
Desamiantat. Passos a seguir.

Desamiantat. Passos a seguir.

Segons Projecte de Llei del 18/05/2021, els Ajuntaments hauràn de tenir un cens amb tots els edificis amb amiant abans del 2023.

Instrucció 1/2021 de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat Social i Salut Laboral.

Als anys 70 i 80 es van instal.lar, tant a habitatges com a naus industrials, agrícolas i ramaderes, plaques a les cubertes de fibrociment amb amiant. Amb el pas del temps, aquest material ha patit diferents graus de degradació incrementant l’alliberament de fibres d’amiant a l’ ambient. S’ha de pensar que aquest material té una vida útil molt limitada. És per tot això, que ara comença a ser necessari la revisió de l’estat del asbest en les nostres ciutats i pobles.

LUND 2010 com a empresa inscrita en el RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant), coneixem la importància d’encarregar aquests treballs de retirada de fibrociment a empreses del nostre sector, ja que són necesaris una serie de requisits previs per controlar la peligrositat a la manipulació de l’amiant.

L’exposició a fibres d’amiant es produeix principalment per les vies respiratòries, i té una acció inflamatoria, fibròtica i carcinogénica a nivell respiratori. El valor límit ambiental d’exposició diaria (VLA-ED) establert a l’art. 4 del RD 396/2006 és de 0,1 fibres per centímetre cùbic, preses amb una medida ponderada en el temps per un període de 8 hores.

Per treballar amb amiant és precís:

Que el nostre personal estigui preparat i acreditat per la realització d’aquestes feines, ja que és precís l’utilització de mètodes de treball segurs i sense dispersió de pols, a mès de tenir Formació Específica sobre les característiques fibroses de l’asbest i els límits d’exposició.

Suministrem als nostres treballadors Mitjans de protecció personal (EPI) específics per les víes respiratories. Treballem amb vestits d’un sol ús específics per al tractament de l’amiant, a mès de mascaretes FFP3, guants, botes i ulleres de protecció.

El nostre personal està permanentment controlat pels metges mitjançant proves específiques i de manera periòdica.

Quan fixem amb els Propietaris la data d’inici, hem de presentar tant a la Generalitat com a la Inspecció de Treball, un Pla de Treball detallat que ha de ser aprovat. Aquest Pla de Treball ha de contenir, entre d’altres informacions, l’evaluació del risc d’exposició nominal per treballador, segons art. 5 i annexos I i II de RD 396/2006.

I aquí comença la coordinació dels diferents elements i medides per evitar la contaminació per amiant:

Instal.lacions sanitàries apropiades. S’ha de disposar d’una cabina o resclosa de descontaminació.

S’ha de comunicar als pisos afectats que no estarà permés abocar-se a l’espai on es realitzaràn les feines i que han de mantenir tancades portes i finestres. Aquestes zones han d’estar clarament delimitades i senyalitzades amb panels i senyals, de conformitat amb la normativa en materia se senyalització de seguretat i salut al treball.

També s’han de coordinar amb Tècnics especilitats d’higiene industrial la realització de medicions ambientals per determinar la quantitat de fibres que s’han pogut generar durant la retirada.

Quan retirem el fibrociment, aquest ha de ser emmagatzemat i transportat amb embalatges tancats apropiadament i amb etiquetes reglamentàries indicant que conté amiant.

Transport a un abocador autoritzat. S’ha de realizar mitjançant transportista autoritzat per tal que aquests materials puguin ser tractats segons normativa aplicable sobre residus peligrosos.

Durant la realització dels treballs, Inspectors de la Generalitat poden presentar-se a l’obra per tal de control.lar que es cumpleixen totes les mesures de seguretat i que està vigent el Pla de Treball.

Agraïments a REMELCAT, S.L.

DEIXA UN COMENTARI

El teu comentari serà publicat en les properes 24h.

Cancelar respuesta
© Copyright 2020 Lund Servicios Integrales by Diseño Web