• juny

    4

    2019
  • 4845
  • 0
Consideracions per complir amb la normativa de lavabos per persones amb discapacitat a Espanya

Consideracions per complir amb la normativa de lavabos per persones amb discapacitat a Espanya

Ja en la Llei 10/2014, de 3 de desembre, d’Accessibilitat, en el seu article 21, es deixa clar que, en els edificis d’ús públic han de disposar de lavabos accessibles a les zones d’ús públic, en els termes i sota les condicions que s’estableixin a través dels corresponents reglaments i que es procurarà que hi hagi banys masculins i banys femenins. No obstant això, aquesta llei no diu res més sobre els lavabos per a persones amb discapacitat i obre clarament la porta a una regulació reglamentària. Així són les coses, on trobem la normativa aplicable als lavabos per a persones amb discapacitat d’aplicació a Espanya?

Quina normativa és l’aplicable als lavabos per a persones amb discapacitat a Espanya?

Com ja s’ha dit, la Llei 10/2014 només obliga els edificis públics a tenir lavabos accessibles, però no diu res més sobre el tema. És el Reial Decret 173/2010, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés als espais públics el que deroga l’anterior normativa, sens dubte insuficient, modificant l’anterior i promulgant el DB – SUA (document bàsic sobre Seguretat d’ús i accessibilitat). Vegem els seus punts més importants.

¿A qui afecta aquesta normativa?

L’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa és el mateix perquè per al conjunt del CTE (Codi Tècnic d’Edificació), és a dir, és aplicable als edificis públics i privats que necessiten la corresponent llicència, a les obres d’edificació de nova construcció ia les obres d’ampliació, rehabilitació, modificació i reforma. De manera que s’haurà de donar una protecció mínima davant els riscos específics de les activitats laborals, les instal·lacions dels edificis, les zones i elements d’ús reservat al personal i els elements per al públic. En resum: el DB – SUA s’aplica, com el CTE, a les obres d’edificació. És per això que afecta promotors i constructors i, en general, als propietaris de qualsevol obra, les quals han de complir amb aquesta normativa.

Com han de ser els banys per als persones amb discapacitat?

Pel que fa a les exigències que han de complir els lavabos per a discapacitats:

Necessitat d’assistència: d’acord amb la normativa, en els banys accessibles i als vestidors és obligatori que es disposi d’un dispositiu per comunicar la necessitat d’assistència de qualsevol persona que la necessiti. Així, s’ha de posar un polsador accessible perquè les persones que necessiten ajuda puguin sol·licitar-sense problemes.

Emergències: si a l’edifici en qüestió s’ha produït algun tipus d’emergència, cal garantir que aquesta arribi als banys.

Sòl: no podrà tenir un pendent superior al 6%.

Enllumenat d’emergència: els lavabos d’ús públic estaran dotats del corresponent enllumenat d’emergència, garantint, en cas de fallada, que té la visibilitat necessària perquè els usuaris puguin abandonar l’edifici i se sentin segurs.

Nombre: és obligatori 1 lavabo o vestuari accessible per cada 10 unitats de vàters o vestidors instal·lats.

Il·luminació: no s’admet la il·luminació amb temporitzador en els lavabos i vestuaris de persones amb discapacitat.

Arquitectura: aquests lavabos han de tenir un diàmetre de 1,50 metres lliures d’obstacles, les portes han de ser corredisses o abatibles, han de disposar de barres de suport i de mecanismes o accessoris diferenciats cromàticament de l’entorn. D’altra banda, tindran un lavabo amb una alçada de 70 centímetres i una profunditat de 50 centímetres. Les barres de suport han de resultar fàcilment agafades i hauran de tenir un diàmetre de 30 – 40 milímetres de gruix, situades a una alçada de 70 – 75 centímetres. A més, haurà d’haver dues barres, una a cada costat del vàter.

Règim sancionador

El règim sancionador està regulat en la Llei 49/2007, de 26 de desembre, de règim d’infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

D’acord amb els articles 3 i 4 d’aquesta llei, les infraccions i les seves respectives sancions són les següents:

Infraccions Lleus: són lleus les irregularitats formals en l’aplicació de la Llei 51/2003 d’igualtat d’oportunitats. Aquestes infraccions són sancionades amb multes d’entre 301 i 30.000 euros.

Infraccions Greus: omissions o actes administratius que suposin un tracte menys favorable als discapacitats, l’incompliment de les exigències d’accessibilitat, així com qualsevol forma de pressió sobre les persones amb discapacitat. Aquestes infraccions són sancionades amb multes d’entre 301 euros i 90.000 euros. Així, són faltes greus la no adaptació dels lavabos perquè puguin ser usats per persones amb discapacitat.

Infraccions molt greus: les conductes d’assetjament, així com l’incompliment reiterat dels requeriments administratius que sol·licitin el compliment del que estableix la Llei 51/2003 d’igualtat d’oportunitats serà considerat com a infracció molt greu i estarà sancionat amb multes d’entre 301 i 1 milió d’euros.

DEIXA UN COMENTARI

El teu comentari serà publicat en les properes 24h.

Cancelar respuesta
© Copyright 2020 Lund Servicios Integrales by Diseño Web